111

 

Facebook Page
 

Case #1 [คนไข้อุดฟันหน้าพร้อมกับตกแต่งรูปร่างฟัน]
    
คนไข้มีฟันซ้อนเกร่วมกับมีฟันผุขนาดใหญ่ รักษาด้วยการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

Case #2 [คนไข้อุดปิดช่องฟันหน้าบนห่าง]
    
คนไข้มีฟันหน้าบน #11, #21 ห่าง รักษาด้วยการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

Case #3 [คนไข้อุดปิดช่องสามเหลี่ยมที่เกิดจากเหงือกร่น]
    
คนไข้มีเหงือกระหว่างฟันหน้า (#11,#21) ร่นทำให้เกิดช่องห่างระหว่างฟัน รักษาด้วยการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

Case #4 [คนไข้แก้ไขฟันห่างด้วยการอุดฟันและใส่ฟันปลอม]
    
 คนไข้ไม่มีฟันหน้าบน 4 ซี่ (#12, #11, #21, #22) เดิมใส่ฟันแบบถอดได้ และมีฟันหน้าล่างห่าง รักษาโดย ฟันบน->ทำสะพานฟัน ฟันล่าง->อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

Case #5 [คนไข้อุดปิดสีฟันที่คล้ำร่วมกับการแก้ไขรูปร่างฟัน]
    
คนไข้มีฟันสึกที่บริเวณคอฟันและต้องการแก้ไขสีฟันที่คล้ำ รักษาด้วยการอุดฟันด้วยวัสดุ ีสีเหมือนฟัน

Case #6 [คนไข้อุดฟันแก้ไขฟันอยู่ผิดตำแหน่ง]
    คนไข้มีฟันที่ขึ้นอยู่ผิดตำแหน่ง และต้องการแก้ไขโดยไม่จัดฟัน รักษาด้วยการอุดต่อฟัน ขึ้นมาด้วยวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน

Case #7 [คนไข้อุดปิดช่องฟันหน้าล่างห่าง]
    คนไข้มีฟันหน้าล่าง #31, #41 ห่าง รักษาด้วยการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 
" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "