111

ENGLISH / ไทย

            คลินิกของเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการทันตกรรมคุณภาพ โดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญ
            ในเรื่องความสะอาด คลินิกของเรานอกจากจะให้ความสำคัญ กับการฆ่าเชื้อ ด้วยระบบฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน (Autoclave) แล้ว เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำ ที่ใช้ใน กระบวนการรักษาด้วย โดยเราได้ติดตั้งทั้งเครื่องกรองน้ำและเครื่องกลั่นน้ำ ในคลินิกของเรา
            นอกจากนี้ คลินิกของเราพยายามที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อความมั่นใจในความสะอาดและปราศจากเชื้อ เช่น เข็ม, หลอดยาชา, ถุงมือ, แก้วน้ำ เป็นต้น
หก
  • คุณรู้หรือยัง ???
     

การจัดฟันแบบ FASTBRACES
             เป็นการจัดฟันที่ใช้เครื่องมือเฉพาะ แตกต่างจากวิธีจัดฟันแบบทั่วไป วิธีจัดฟันแบบนี้
ใช้ระยะเวลาในการจัดเฉลี่ย 6 เดือน - 1 ปี และเป็นการจัดแบบไม่ต้องถอนฟัน
ภาพตัวอย่างเคสที่จัดฟันด้วยวีธี FastBraces
รีวิวของคนไข้ที่มาจัดฟัน Fastbraces ที่คลินิก

Dental Cosmetic @ WDC

Dental Cosmetic @ WDC

 


รากเทียม (Implant)
             ในกรณีที่คนไข้มีการสูญเสียฟันไปบางซี่และไม่ต้องการทำสะพานฟันการทำราก เทียมช่วยให้คนไข้สามารถใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นได้โดยโดยที่ไม่ต้องไปกรอฟันข้างเคียง หรือในกรณีคนไข้ที่ถอนฟันกรามซี่สุดท้ายออกไป ปกติจะไม่สามารถใส่ฟันปลอมติดแน่นที่ เป็นสะพานฟันได้การทำรากเทียมจะทำให้สามารถทำฟันปลอมติดแน่นในบริเวณดังกล่าวได้ หรือในคนไข้ที่สูญเสียฟันไปหลายซี่และต้องใส่ฟันปลอมถอดได้การทำรากเทียมในบางตำ แหน่งร่วมกับการทำฟันปลอมถอดได้ก็จะทำให้ฟันปลอมถอดได้นั้นใส่ได้แน่นขึ้น จริงๆแล้ว รากเทียมยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง สามาถสอบถามได้จากทันตแพทย์
ภาพตัวอย่างคนไข้ที่ทำรากเทียม

Dental Cosmetic @ WDC

 

งานที่ทำร่วมกับการจัดฟัน !!!
             คนไข้บางครั้งการจัดฟันจะต้องทำร่วมกันกับงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และ เป็นธรรมชาติมากขึ้น งานที่มักทำร่วมกับการจัดฟัน เช่น การอุดฟันเพื่อบูรณะฟันให้ได้รูปร่าง และสัดส่วนของฟันที่สวยงาม, การตัดเหงือกเพื่อให้ความยาวของฟันดูเป็นธรรมชาติ, การอุดปิด ช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันที่เกิดขึ้นหลังจากจัดฟันเสร็จในคนไข้บางราย งานเหล่านี้อาจจะทำ ก่อนจัด ระหว่างจัด หรือหลังจัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์

 

 

"ฟันห่าง"
             คนไข้ที่มีปัญหาฟันห่าง โดยเฉพาะในฟันหน้า การรักษาสามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น การจัดฟัน, การอุดฟัน หรือการทำ Veneer ค่ารักษาและระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไป แต่โดย ส่วนใหญ่กรณีที่มีช่องห่างเพียง 1-2 ช่อง คนไข้มักจะเลือกที่จะใช้วิธีอุดฟัน เนื่องจากค่ารักษา ถูกว่าวิธีอื่น และทำได้ในครั้งเดียว อย่างไรก็ดีการจะรักษาด้วยวิธีใดสำหรับคนไข้แต่ละคน ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทันตแพทย์ครับ ภาพตัวอย่างคนไข้แก้ไขฟันห่าง

Dental Cosmetic @ WDC

 

"ฟันล่างคร่อมฟันบน"
             คนไข้ฟันล่างคร่อมฟันบน สามารถรักษาได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว หรือ การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การที่จะรักษาด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่นั้น ควรได้รับตรวจวินิจฉัยโดยทันตแพทย์ ตัวอย่างภาพคนไข้ที่รักษาด้วยการจัดฟันอย่างเดีย

Dental Cosmetic @ WDC


" Gummy Smile "
             Gummy Smile คือการที่เมื่อยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากกว่าปกติ โดยปกติแล้วเมื่อเรายิ้ม จะเห็นฟันและเห็นเหงือกเพียงเล็กน้อย Gummy Smile สามารถรักษาได้ อาจจะผ่าตัดอย่างเดียว หรือผ่าตัดร่วมกับการตัดเหงือก หรือการตัดเหงือกอย่างเดียว การจะรักษาด้วยการตัดเหงือก อย่างเดียวได้หรือไม่นั้นควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทันตแพทย์
ตัวอย่างภาพคนไข้ตัดเหงือกของคลินิก
รีวิวของคนไข้ที่มาตัดเหงือกที่คลินิก

Dental Cosmetic @ WDC

 

" ช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน "
             ช่องสามเหลี่่ยมระหว่างฟัน อาจเกิดจากรูปร่างฟันเอง หรือการสึกด้านข้างของฟัน หรือเกิดจากเหงือกระหว่างฟันมีการร่นหรือลดระดับลง แต่โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเหงือกร่น ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้สามารถรักษาได้โดยการอุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน
ตัวอย่างภาพคนไข้อุดปิดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน

Dental Cosmetic @ WDC

 

" การสบฟันแบบ Open Bite"
             เป็นการสบฟันที่เมื่อเวลากัดฟันแล้วฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างจะห่างจากกัน ซึ่งจะมี ผลทำให้ไม่สามารถใช้ฟันหน้าในการตัดอาหารได้ และอาจส่งผลถึงความสวยด้วย การสบฟัน แบบนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน ตัวอย่างภาพคนไข้ฟันสบเปิด

Dental Cosmetic @ WDC

 
 ประกันสังคมเบิกได้ !!!!              

            ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ ถอนฟัน, อุดฟัน, และขูดหินปูน โดยต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน และนำหลักฐานไปเบิกเงินคืนได้ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 900 บาท
            นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ฐานอคริลิค โดยถ้าใส่ฟัน 1 - 5 ซี่ จะเบิกได้ไม่เกิน 1,200 บาท แต่ถ้าใส่ฟันมากกว่า 5 ซี่ จะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท

     
  Dental Cosmetic @ WDC  
  ภาพถ่ายระหว่างการจัดฟัน
             คนไข้จัดฟันของคลินิกเราเมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว จะได้รับภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่าง การจัดฟันทั้งหมด ภาพเหล่านี้จะทำให้คนไข้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองตั้งแต่ เริ่มจัดฟัน จนกระทั่งจัดฟันเสร็จ
 
     
  การแก้ไขการสบฟันด้วยการรักษาแบบบูรณาการ
            บางครั้งการกรักษาด้วยการจัดฟัน หรือใส่ฟันปลอม หรืออุดฟัน เพียงอย่างใดอย่าง อย่างหนึ่ง อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการรักษาที่คนไข้ต้องการรักษาได้ ในบางครั้งเราจะพบว่าการรักษาที่เป็นการผสมผสานหลายๆ รูปแบบของการรักษา อย่างเหมาะสมและลงตัว จะช่วย ให้การรักษาได้ผลเป็นที่น่าพอใจได้
ตัวอย่างภาพคนไข้ที่รักษาแบบบูรณาการของคลินิก

 

 

" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "